Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Contact

Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Corp S, Sala S2.3, Cluj-Napoca, Romania

Coordonator consiliu: Prof.dr.ing. Mircea Giurgiu
Telefon: 0264 202452
Email: mircea.giurgiu@com.utcluj.ro

Inscriere

Programul de doctorat din Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei are alocate prin decizia CSUD pentru sesiunea de admitere la doctorat Septembrie 2019 un numar de 17 locuri, dupa cum urmeaza:

 

- 10 locuri IF cu bursa;

- 7 loc IF/IFR fara bursa;

 

Decizia de alocare

 

Tematica propusa

Tematica pentru concursul de admitere la doctorat este elaborată de fiecare conducător ăn parte și va fi afișată pe site. De asemenea, se recomanda candidaților să ia legătura din timp cu conducătorul de doctorat pentru discutarea temei de doctorat.

Calendar 2019

Site IOSUD - UTCN

Acces la informatii de pe site IOSUD - UTCN

Documente de referinta privind admiterea la doctorat 2019

Calendar admitere doctorat

 • Sesiunea I

  • Înscrierea candidaţilor în perioada: 02.09.2019-06.09.2019
  • Examenul de competență lingvistică: 05.09.2019 si 06.09.2019, orele 10:00 - 13:00, Sala 216, Str. Baritiu 25;
  • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat în perioada: 09.09.2019 - 11.09.2019
  • Afișarea rezultatelor: 12.09.2019
  • Contestaţii: 13.09.2019
  • Confirmarea ocupării locurilor: 16.09.2019
 • Sesiunea II-a (concurs pentru locurile neocupate în sesiunea precedentă)

  • Înscrierea candidaţilor în perioada: 17.09.2019-18.09.2019
  • Examenul de competență lingvistică: 17.09.2019 si 18.09.2019, orele 10:00 - 13:00, Sala 216, Str. Baritiu 25;
  • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat: 19.09.2019 - 20.09.2019;
  • Afișarea rezultatelor: 20.09.2019
  • Contestaţii: 23.09.2019
  • Confirmarea ocupării locurilor: 24.09.2019

Programarea testelor de competență lingvistică

Sesiunea I

 • Examenul de competență lingvistică: 05.09.2019 și 06.09.2019, orele 10,00-13,00, sala 216, str. Bariţiu nr. 25

Sesiunea II-a

 • Examenul de competență lingvistică: 17.09.2019 şi 18.09.2019 orele 10,00-13,00, sala 216, str. Bariţiu nr. 25

Comisii examinare

Sesiunea I: 11.09.2019, incepand cu ora 08:00 (de contactat conducatorul).

Comisii si planificare pe comisii - Sesiunea I-a: Comisii si sali.  

Criterii de evaluare: (1) evaluare prezentare tema, (2) evaluare dosar si activitate anterioara. Media de admitere este media aritmetica a notelor intregi date de membrii comisiei. Pentru medii egale criteriul de departajare este media de la licenta si master.

 

Planificare examinare

SESIUNEA I-a

Data concurs de admitere: Miercuri 11.09.2019, incepand cu ora 08:00 (de contactat conducatorul) conform cu planificarea pe Comisii.

 

 

SESIUNEA a II-a

Data concurs de admitere: Vineri, 20.09.2019, incepand cu ora 08:00 (de contactat conducatorul) conform cu planificarea pe Comisii.

 

 

Rezultate admitere

Afisare rezultate Sesiunea I:

 

Joi, 12.09.2019. Rezultate Sesiunea I, 12.09.2019.

 

Confirmare loc la secretariutul CSUD, conform instructiunilor primite de la secretariat:

Confirmarea se va face cu diploma originala a ultimei forme de studiu absolvite.
Cei care au depus la inscriere diploma originala /adeverinta originala, nu mai este nevoie de confirmare.

Pentru doctoranzii ADMISI la TAXA se va achita la caseria UTCN jumatate din taxa de scolarizare.

IMPORTANT: Pentru locurile ramase libere pentru Sesiunea a II-a, rugam contactati conducatorii de doctorat pentru a verifica disponibilitatea.

 

Burse

BURSE BUGET STAT

Conform cu HG 1/06.01.2017 studentii doctoranzi sunt incadrati ca asistenti de cercetare sau asistenti universitari pe perioada determinata, iar bursele alocate incepand cu data de 01.02.2017 sunt dupa cum urmeaza:
- Anul I de doctorat: 1450 lei pe luna;
- Anul II de doctorat: 1450 lei pe luna;
- Anul III de doctorat: 1680 lei pe luna.

 

BURSE UTCN

In vederea îmbunatatirii vizibilitatii si a gradului de valorificare a rezultatelor cercetarii stiintifice, UTCN acorda granturi suport de cercetare stiintifica pentru articole publicate in reviste de prestigiu in anul calendaristic 2017.

Cererile de acordare a granturilor suport se depun in regim continuu la DMCDI.

 Mai multe informatii si formularul de solicitare se gasesc la adresa:

http://research.utcluj.ro/index.php/granturi-suport-de-cercetare-stiintifica.html

 

 

BURSE DAAD (GERMANIA)

1. Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – burse de scurtă durată (1-6 luni)

https://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/27143/index.html

2. Stagii de cercetare pentru cadre didactice și cercetători (1-3 luni)

https://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/17453/index.html

Burse de doctorat: o sansa extraordinara oferita absolventilor exceptionali de inginerie in vederea continuarii studiilor si implicit a procesului de specializare si dezvoltare profesionala. Perioada de acordare a burselor: bursele de doctorat se acorda pe o perioada de 2 ani, pentru acoperirea cheltuielilor de scolarizare si acomodare. Selectia se face de catre Comitetul Stiintific al Programului, in a carui componenta intra manageri seniori ai companiilor sponsor.

Modalitatea de aplicare:

http://robertorocca.org/en/fellowships.aspx

 

 

BURSE EUGEN IONESCU

Conducatorii de doctorat sunt invitati sa transmita propuneri de teme de cercetare doctorala si postdoctorala pentru a fi incluse in programul de burse "Eugen Ionescu" dedicat doctoranzilor din tarile francofone. Doctoranzii din aceste tari pot obtine o bursa pentru un stagiu de cercetare in Romania.

 

Apelul din partea Biroului e Relatii Internationale

 

Alte detalii: Informatii generale, Organizarea burselor.

Formulare

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cererea de înscriere (format tip)
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
 • Copii nelegalizate la notar după următoarele acte (1 ex): certificat de naştere, certificat de căsătorie (actul de schimbare a numelui dacă este cazul), diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă), diploma de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă);
 • Candidații care au promovat examenul de dizertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar curentot prezenta la înscriere în locul diplomei de master, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu ATESTAT de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED – MEN);
 • Copie nelegalizată buletin/carte de identitate;
 • Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere (conform Regulamentului de taxe-UTCN);
 • Certificat de competenţă lingvistică;
 • Dosar plic.

 Taxe

Pentru anul universitar 2019/2020 conform regulamentului de taxe Aprobat în Sedinţa Consiliului de Administraţie,

Felul taxei

Valoare (lei)

ADMITERE LA DOCTORAT

a)

persoane din UTCN

75

b)

ceilalţi candidaţi

150

c)

colocviul de admitere la doctorat pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

100 Euro*

Test pt. obţinerea LA CERERE a certificatului de competenţă lingvistică de cãtre:

a)

studenţi, absolvenţi şi angajaţi ai UTCN

30

b)

participanţi din afara UTCN

60

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter