Logo Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Bine ati venit la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - UTCN

Contact

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Adresa: Str. George Barițiu, nr. 26, Cluj Napoca, România

Decanat - Sala 357, Telefon: 0264-401223

Secretariat decanat - Sala 357, Telefon: 0264-401224

Secretariat studenți - Sala 358, Telefon


Despre noi

Prezentare ETTI

    

 

Legaturi utile

Facebook ETTI

Admitere UTCN

Facebook Admitere UTCN

 

Contact

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Str. George Barițiu nr. 26-28, 400027, Cluj-Napoca, România

Telefon: Admitere: 0755 - 747916; 0264 - 202372

Decanat 0264 - 401224 

Email: etti.admitere@bel.utcluj.ro

 

 

Info Admitere Licenta - sesiunea iulie 2017

Traseul candidatului

Etapele necesare înscrierii sunt:

 

  1. Instruire, completare fluturaș de înscriere, certificare acte conform cu originalul (sala D11, corpul D, str. G. Barițiu nr. 26-28);
  2. Culegere date în sistemul informatic, achitare taxă (sala D12, corpul D, str. G. Barițiu nr. 26-28);
  3. Depunere dosar (sala D12, corpul D, str. G. Barițiu nr. 26-28).

Plan de acces: click pentru detalii

 

Cine poate intra fara concurs?

Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici) la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sunt disponibile aici.

 

Cifre de scolarizare - sesiunea iulie 2017

 

 

Domeniul de licență

 

Specializarea

Buget

Taxă Total

Români și cetățeni EU SEE

**

 Romi   Tineri de origine română (bursieri ai statului român)*** Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român) Total buget

Români și cetățeni EU SEE

 **

Străini nonEU cu taxa în valută
Cu bursă Fără bursă Neprecizat* Total

Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Electronică Aplicată

242 1 2 3   5 1 254 99   355
Electronică Aplicată (în limba engleză)           2
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații 2 3   5    
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (în limba engleză)            

Inginerie și Management

Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic

52         0   52 8   60

 

 

 

* Admitere prin ambasadă (Ucraina)

 

** Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

 

*** Link Metodologie

Calendar admitere - sesiunea iulie 2017

Inscrierea candidaților:

 

♦ 11 - 20* iulie 2017 între orele 9.00-15.00, la sediul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației de pe strada G. Barițiu 26-28 (sălile D11 și D12).

* În 20 iulie 2017 nu se fac înscrieri la extensiile universitare!

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

 

ATENȚIE! Înscrierea la concursul de admitere se poate face doar personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului, sau de către o altă persoană desemnată, pe baza unei procuri (conform Regulament Admitere 2017, art. 32, 33)

 

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare. Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 7 facultăți (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultății de  Mecanică): Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației; Construcții; Construcții de Mașini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor și a Mediului; Instalații; Mecanică. Indiferent de numărul de opțiuni trecute în fișa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

 

Afișarea rezultatelor inițiale la Comisia cu concurs de dosare: 20 iulie 2017, ora 22.00.

 

Confirmarea statutului de admis:

  • Etapa I: 21 și 24 iulie 2017 între orele 9.00-15.00;
  • Afișarea rezultatelor după etapa I de glisare: 24 iulie 2017, ora 22.00;
  • Etapa II: 25 și 26 iulie 2017 între orele 9.00-15.00;
  • Afișarea rezultatelor finale: 26 iulie 2017, ora 22.00;

 

Pentru candidații cu prima opțiune T1 (Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale) sau T2 (Inginerie și Management), confirmarea se face în sala D11, corpul D, str. G. Barițiu nr. 26-28, indiferent de locul ocupat de candidat în etapa curentă.

 

Confirmarea statutului de admis se face prin:

♦  Pentru cei admiși la buget: depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere (dacă diploma de bacalaureat/foaia matricolă în original nu au fost depuse în dosar la înscriere);

♦ Pentru cei admiși la taxă: achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pentru admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare, până cel mai târziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei admiși la taxă în data de 20 iulie 2017), respectiv până cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei admiși la taxă în data de 24 iulie 2017), și depunerea unei copii a chitanței doveditoare la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

 

Selecția celor care vor studia în limba engleză se face dintre cei admiși în sesiunea iulie și septembrie, pe baza unui test de competență lingvistică (detalii aici). Un model de test este disponibil aici.

Candidații declarați admiși care dețin certificate internaționale de competență lingvistică, de nivel minim B2 sau echivalent (de tipul Cambridge, IELTS, etc) sunt scutiți de susținerea testului de limbă engleză. Dovada deținerii certificatului se va depune la Secretariatul facultății, conform unui orar ce va fi stabilit. 

 

Cum se calculeaza media de admitere? 

Media de admitere se poate stabili în unul dintre următoarele două moduri, la alegerea candidatului:

♦ Media de la examenul de bacalaureat în proporție de 100% sau,

♦ Pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din disciplinele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată în proporție de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc.

 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-și considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
Media de la examenul de bacalaureat 40%
Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din disciplinele: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

 

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:

 

  1. Nota la proba de la examenul de bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
  2. Media la examenul de bacalaureat;
  3. Cea mai mare notă de la probele examenului de bacalaureat.

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPȚIUNEA). Detalii aici.

 

 

Taxe de admitere si scolarizare

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:

- 50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
- 100 lei taxa pentru procesarea dosarului.

 

Candidații care își depun dosar la mai multe comisii, la a doua și următoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei.

 

Beneficiază de gratuitate la înscrierea la admitere, indiferent de numărul de comisii la care se înscriu, candidații care fac parte din una din următoarele categorii, numai dacă depun la dosar acte doveditoare:

- Candidații orfani de ambii parinții;

- Candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate;

- Copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în învățământ;

- Salariații Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și copiii acestora;

 

 

Sunt scutite de achitarea taxei de admitere (50 lei) următoarele categorii de candidați, dacă depun la dosar acte doveditoare:

- Candidații orfani de un părinte;

 

Taxa de școlarizare pentru cei admiși la taxă este de 3300 lei pentru predare în limba română și 3500 lei pentru predare în limba engleză.

 

Reduceri de taxe pentru candidații orfani, proveniți din centre de plasament sau cu situații sociale deosebite:

- Reducere taxă de școlarizare până la 100%;
- Reducere taxă de cămin până la 100%;
- Cartelă de masă gratuită.

 

Cuantumul acestor reduceri, precum și criteriile de acordare a lor se decid prin Hotărârea conducerii universității, la începutul fiecărui an universitar.

 

Regulament 

Regulamentul admiterii 2017 la nivel licență este disponibil aici.

Arhiva 2005-2016

Click aici pentru a vizualiza arhiva 2005 - 2016 (cifre de școlarizare, medii de admitere). 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter