Consiliul de coordonare

Coordonator consiliu:
    Prof.dr.ing. Romulus TEREBEȘ
Membri:
    Prof.dr.ing. Marina ȚOPA
    Prog.dr.ing. Dorin PETREUȘ
    Drd. ing. Elena-Mirela ȘTETCO
    Drd.ing. Alexandru FLUTUR

 

Programe doctorale - Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Domeniul de doctorat "Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale" (ETTI) este integrat in IOSUD UTCN si este recunoscut prin Ordinul MENCS nr. 5382/2016.  Domeniul a fost evaluat de ARACIS în anul 2021 cu decizie de menținere a acreditării (O.M.E. 5500/2021).
Baza materială si infrastructura de cercetare a domeniului de doctorat ETTI este sustinută de centrele, laboratoarele sau grupurile de cercetare aferente departamentelor din facultatea ETTI prin dotare cu echipamente hardware si produse software din domeniul de doctorat, spatii de cercetare, acces la literatura de specialitate asigurată de centrele de cercetare și de Biblioteca UTCN, precum și acces la baze de date internaționale. Resursa umana este formată (referinta decembrie 2023) din: 22 conducatori de doctorat si 100  doctoranzi, la care se adaugă post-doctoranzi, cercetători angajați în contracte de cercetare, membrii ai comisiilor de îndrumare, personalități științifice de prestigiu afiliate domeniului.
Finalitatea activităților de cercetare doctorală este producerea de cunoștințe științifice originale, relevante la nivel național și internațional, și concretizate prin publicarea de articole științifice la manifestări sau în reviste de prestigiu, elaborarea de metode si soluții tehnice inovative în domeniu, finalizarea studiilor doctorale prin susținerea tezei de doctorat și obținerea titlului de doctor.

 

Conținutul programului de studiu

Componente:
a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii doctorale - primele 3 luni ale stagiului de doctorat, participare la 4-5 discipline de studii universitare de doctorat, credite 30
b) Programul individual de cercetare ştiinţifică - proiectul de cercetare științifică (după primele 6 luni de la semnarea contractului) și rapoarte de cercetare susținute în fața conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare. Credite 30 pentru proiectul de cercetare și 30 pentru fiecare raport. Programarea rapoartelor se face semestrial.
Mai multe detalii (link)

 

Conducători de doctorat

Departamentul Bazele Electronicii

Departamentul de Comunicații

Departamentul Electronică Aplicată

Departament CUNBM

Conducători de doctorat afiliați domeniului
Prof.dr.ing. Ramona-Voichița GĂLĂTUȘ  (email)
Prof.dr.ing. Radu ARSINTE  (email)
Prof.dr.ing. Ioan CIASCAI (email)
Prof.dr.ing. Ștefan ONIGA (email)
 Conf.dr.ing. Marcel CREMENE  (email)
Prof.dr.ing. Sorin HINTEA (email)
Prof.dr.ing. Monica BORDA  (email)
Prof.dr.ing. Dorin PETREUŞ (email)
 
 Conf.dr.ing. Emlian CEUCA  (email)
Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN (email)
Prof.dr.ing. Virgil DOBROTĂ  (email)
Prof.dr.ing. Dan PITICĂ (email)
 
 
Prof.dr.ing. Corneliu RUSU  (email)
Prof.dr.ing. Mircea GIURGIU  (email)
Prof.dr.ing. Ovidiu POP (email) 

 

 

Prof.dr.ing. Marina ŢOPA  (email)

Conf.dr.ing. Șerban MEZA   (email)

 

 

 

 

Prof. dr.ing. Tudor PALADE   (email)

 

 

 

 

Prof. dr.ing. Emanuel PUȘCHIȚĂ   (email)

 

 

 

 

Prof.dr.ing. Romulus TEREBEŞ   (email)

 

 

 

 

Prof.dr.ing. Gavril TODEREAN  

 

 

 

 

Prof.dr.ing. Mircea VAIDA   (email)

 

 

 

 

Prof.dr.ing. Aurel VLAICU (email)

 

 

 

 

 

Teze de doctorat sustinute

Susțineri 1994-prezent

 

Doctoranzi

Lista doctoranzilor

 

Tematici de cercetare (2023-2024)

Prof.dr.ing, Monica Borda
1) Generatoare de chei criptografice cu RDR și secvențe ADN
2) Soluții de protecției a datelor în aplicații speciale

Conf.dr.ing, Emilian Ceuca
1) Tehnologii avansate integrate în electronica auto
2) Proiectarea circuitelor electronice din industria auto conform standardelor de siguranța funcțională ISO 26262
3)Proiectarea avansată a ansamblurilor electronice pentru sistemele inteligente

Prof.dr.ing, Ramona Gălătuș
1) Free energy solutions for optoelectronic systems with sensors
2) Point of care Virtual instrumentation for clients satisfaction investigation in marketing, based on optical sensors solutions
3)Machine Learning Methods for Photonic Application Optimisation, based of Optoelectronic Applications Design Tools (nLight).

Prof.dr.ing, Mircea Giurgiu
1) Sinteza din text a vorbirii cu expresivitate și emoție generate din contextul lingvistic
2. Dezvoltarea sistemelor de transcriere automată a vorbirii în text
3).Dezvoltarea sistemelor de anonimizare a vorbitorului și secretizare a mesajelor vocale

Conf.dr.ing. Șerban Meza
1) Mixed Realities (AR, VR, etc.) Technologies and Interactions
2) Image Processing in Swarm Sensor Networks

Prof.dr.ing. Ovidiu Pop
1) Solutii privind realizarea unui sistem integrat de masurare si monitorizare a parametrilor de mediu (gaze cu efect de sera), in vederea dezvoltarii de strategii privind incadrarea oraselor in categoria "orase neutre climatic"

Prof.dr.ing. Romulus Terebeș
1)Tehnici de inteligență artificială cu aplicații în restaurarea și îmbunătățirea imaginilor

Prof.dr.ing. Marina Țopa
1)Circuite analogice pentru senzori integrati
2) Circuite integrate pentru managementul puterii in industria auto